سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری
سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری
سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری
سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری

سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری


  • سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری
  • رنج کاری (110-90) پاسکال