مشتریانی که مرسوله های آن ها توسط پست ارسال گردیده، میتوانند با وارد کردن کد رهگیری مرسوله پستی که 24 رقم میباشد و از طرق پیامک توسط شماره 09374141033 برای شما ارسال شده است، در لینک زیر از مراحل ارسال مرسوله خود مطلع شوند.